Inkomna förslag till styrelse 2021

Medlemmarna har inkommit med förslag till styrelse. Det saknas fortfarande förslag på sekreterare och en suppleant.
Medlemmarna kan dessutom nominera ytterligare kandidater till övriga valbara platser fram tom 15 december.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december, skicka mejl till ordforande@kbhk.se
Därefter är nomineringen avslutad.